ارتقای سلامت و رفتارهای سالم

Published in کارگاه

S2 - Health Promotion Behaviour changeارتقای سلامت یعنی فرآيند توانمندسازی مردم برای افزايش تسلط آنها بر سلامت خود و بهبود آن

هرفرد يا گروه برای رسيدن به سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی بايد قادر به تشخيص نيازها و شناسايی تواناييهای خويش در رفع نيازها و تغيير يا سازگاری با محيط زندگی خود باشد. ارتقاء سلامت تنها بر تقويت مهارتها و استعدادهای فردی تکيه ندارد بلکه اقدام هایی در جهت تغيير وضعيت اجتماعی ، اقتصادی و  محيط زيستی را هم در برميگيرد.

تاریخچه ارتقای سلامت

1978- اعلامیه آلماتی در مورد مراقبتهای اولیه بهداشتی

1986- منشور اتاوا برای ارتفای سلامت

1988-پیشنهادهای آدلاید در مورد سیاستهای عمومی سالم

1991- بیانیه سندزوال در باره محیطهای حامی سلامت

1997-اعلامیه جاکارتا برای هدایت ارتقاء سلامت در قرن 21

2000- بیانیه ارتقاء سلامت اجلاس وزیران در مکزیک

2005- منشور بانکوک برای ارتقاء سلامت در دنیای جهانی شده

2009- نایروبی: ارتقای سلامت و توسعه، برطرف کردن کمبودهای اجرایی

2011- بیانیه سیاسی ریو درباره شاخص های اجتماعی سلامت

2013- هلسینکی: سلامت در تمام سیاستها

عوامل اچتماعی تعیین کننده سلامت

 • وضعیت اجتماعی و درآمد
 • جنسیت
 • تحصیلات
 • استخدام و شرایط کار
 • محیط فیزیکی
 • محیط بیولوژیک و ژنتیک
 • آموزش مهارتها و رفتارهای فردی
 • رشد و نمو خردسالی
 • خدمات اجتماعی و سلامت
 • فرهنگ
 • شبکه های حمایت اجتماعی
 • محیط اجتماعی

برای هر مشکل بهداشتی یا اجتماعی شبکه علیتی شامل علل نزدیک، علل زمینهای و علل ریشهای است و برای مهار آن باید مداخلات مؤثرتر و کمهزینهتر را شناخت و اجرا کرد.

Attachments:
Download this file (S2 - Health Promotion, Behaviour change.pdf)S2 - Health Promotion, Behaviour change.pdf[اسلایدهای درس دوم - ارتقای سلامت و اصلاح رفتار]447 kB