نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت

crossing the chasmاستفاده از فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در حوزة خدمات سلامت و در سطوح مختلف آن به موضوع روز دولت ها و مؤسسات کوچک و بزرگ متولی اين خدمات در دنيا بدل شده است . علت اصلی اين روند چالشهای اساسی در کيفيت عرضة خدمات سلامت در دنيای امروز و زياد شدن توقع عمومی از نظام‌های سلامت بوده است. اين گزارش که البته همة کاربردها و فوائد فن‌آوری اطلاعات را در برندارد، با اختصار و به خوبی جنبه های مختلف کاربرد فن‌آوری های جديد را در کمک به ارتقاء کيفی خدمات سلامت بر می‌شمارد و بر تحول فرايندی عرضة خدمات همزمان با بکار گرفتن فن‌آوری تأکيد می‌کند. 

Attachments:
Download this file (crossing the chasm with IT-B.pdf)crossing the chasm with IT-B.pdf[گذر از پرتگاه کيفيت در خدمات سلامت ‏ با بهره گيري از فناوري اطلاعات ]593 kB
ادامه مطلب: نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء کیفیت خدمات سلامت

ارزیابی و ارزشیابی سیستمهای اطلاعات سلامت: چالشها و چارچوبها

Nurse20at20desk20300x3001

سيستم های اطلاعات سلامت امروزه هم به علت افزايش نياز به آنها در اثر پيچيدگی های روز افزون فرايندهای مديريت سلامت هم به علت تنوع و نوآوری های چشمگير در عرضه اين سيستم ها يکی از دغدغه های بخش سلامت هستند.

 

گزارش دوم مؤسسه پزشكي  از مجموعه سه قسمتي درباره كيفيت مراقبتهاي سلامت در آمريكا ، با نام عبور از پرتگاه كيفيت  که با نام مخفف  (IOM-II) نيز شناسايی می شود به شرح دسته ای از نواقص اساسي در نظام فعلي مراقبتهاي سلامت پرداخته است كه اراية منسجم اين خدمات را مختل می‌کنند. ذكر اين نكته خالی از لطف نيست كه نويسندگان IOM به اين نتيجه رسيدند كه بين کيفيت حاضر مراقبتهاي سلامت و آنچه بايد باشد «نه تنها يك شكاف بلكه دره اي عميق قرار گرفته است».

ادامه مطلب: ارزیابی و ارزشیابی سیستمهای اطلاعات سلامت: چالشها و چارچوبها