سلامت و توسعه

Published in سلامت عمومی

حمام و توالت کپری در بندرعباس

توسعه كه رمز و راز پيشرفتها و قدرت است ، خود نتيجه تبلور افكار ، انديشه ، خلاقيت ، شكوفايي استعدادها و سازندگي انسانهاست در حقيقت انسان محور توسعه است و سلامت انسان، هم منشاء و هم هدف توسعه می باشد . اما سلامت به مفهوم واقعي وكامل صرفاً به معني بيمار نبودن نيست بلكه ” سلامت حالتي است كه انسان از رفاه كامل جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي برخوردار باشد “ به طوري كه بتواند يك زندگي اجتماعي اقتصادي پويا و مفيد داشته باشد .  توسعه پايدار توسعه اي است که نيازهاي موجود انسانها را بدون لطمه وارد کردن به تواناييهاي آينده در برآورد نيازهاي خودشان برآورده مي کند و اجزاء و عناصر اجتماعي را در برگرفته و تلفيق مي کند .

« سلامت براي همه » بعد مهمي از توسعه و عدا لت اجتماعي است ، هر چند ميزان سلامت هر کشور با توجه به شرايط فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي و بهداشتي ، با ساير کشورها تفاوت دارد ، ولي اولاً ميزان سلامت هرجامعه بايد به طور پيوسته درحال ارتقاء و تعالي باشد و ثانياً سلامت هيچ فردي نبايد از ميزان مشخصي پائين تر باشد . اين دو اصل ، مسؤوليت و وظيفه اي سنگين بر دوش تمامي سياستگذاران و کارگزاران حکومتي و ملي مي گذارد .