حقوق جوانان در زمینه ایدز

Published in ایدز

مفهوم حقوق باروری و جنسی، به توانایی تمام افراد در تنظیم باروری و بهره بردن از يک رابطه جنسی ایمن و رضایت بخش دو طرفه فارغ از تبعیض، اجبار و خشونت اشاره دارد. ساختار این حقوق متشکل از حق انتخاب در ازدواج و تشکیل خانواده، حق تصمیم گيری در خصوص فرزند آوری، حق تصمیم گیری جنسی فارغ از تبعيض و خشونت و حق آگاهی از اطلاعات و آموزش های لازم است. 

جوانان حق دارند :

  • جوانان¨       درباره مسائل جنسی و تمایلات جنسی خوب بدانند .
  • ¨       واقعیات پایه HIV و ایدز را بشناسند و مهارتها ضروری زندگی را برای مراقبت خود از HIV و دیگر عفونتهای جنسی بیاموزند .
  • ¨       از وضعیت HIV خود آگاه شوند .
  • ¨       بدانند که در صورت آلودگی به HIV چگونه از خود مراقبت کنند .
  • ¨       بدانند که در صورت آلودگی به HIV جهت دسترسی به امکانات پزشکی و حمایت عاطفی و روانی به کجا مراجعه نمایند .
  • ¨       بدانند که چطور همسالان و خانواده خود را از HIV محافظت کنند .
  • ¨       بدانند که چطور از مبتلایان به HIV و بیماران مبتلا به ایدز جامعه خود حمایت کنند .
  • ¨       درباره برنامه های آموزشی مربوط به HIV ویژه جوانان آگاهی داشته و در آن مشارکت نمایند .
  • ¨       حقوق و مطالبات خود و تعهدات دولتها را در این مورد بشناسند .
  • ¨       بدانند که چطور حقوق خود را مطالبه کنند .

دانش به تنهايی کافي نيست، تغيير عادات نيازمند اطلاعات متناسب با موفقيت، آموزش در مباحثات، مهارتها و توان تصمیم گيری، حمایت قانونی و اجتماعی برای رفتارهای سالمتر، دسترسی به ابزارهای پیشگیری، (براي مثال کاندوم و سوزنهاي تمیز( و ايجاد انگیزه براي تغییر رفتار است.

توزیع خطر و ابتلا پذيری در جوامع تفاوتهای عمده ای دارند که بستگی به توان شناسایی و کار با گروههای در معرض بیشترین خطر  دارد. هيچ اقدام پيشگيری خاص به تنهايی در هیچ جا موفق نبوده است. 

منبع: یو ان ایدز