برآورد خطر سرایت اچ‌آی‌وی در آمیزش جنسی

Published in ایدز

خطر سرایت اچ آی وی در رفتارهای مختلف آمیزشی متفاوت است و برخی از آنها پرخطر و برخی کم خطر محسوب میشوند. در یک فراتحلیل جدید از پژوهشهایی که در سه دهه اخیر انجام شده است خطر سرایت اچ آی وی در هر بار آمیزش را محاسبه کرده اند که به همراه برخی عوامل تأثیر گذار بر آنها در جدول زیر می بینید.

احتمال سرایت اچآیوی

در هربار آمیزش بدون کاندوم

از زن مبتلا

به مرد ختنه نشده

از مرد مبتلا به زن
لیسیدن/مکیدن آلت مرد - 1 در ده هزار
لیسیدن ناحیه تناسلی زن - -
آمیزش واژینال 11 در ده هزار 11 در ده هزار
آمیزش مقعدی (با ریختن منی داخل آن) 11 در ده هزار (به فاعل)

138 در ده هزار

(به مفعول زن یا مرد)

آمیزش مقعدی (بدون انزال داخل آن) 11 در ده هزار (به فاعل)

61 در ده هزار

(به مفعول زن یا مرد)

ختنه خطر سرایت از آمیزش واژینال به مرد را نصف

و خطر سرایت به زن را یک پنجم می‌کند.

در دوره عفونت حاد اولیه امکان سرایت به دیگران بیش از 7 برابر است.

 

اگر فرد مبتلا تحت درمان ضد ویروسی باشد خطر سرایت 12 تا 20 برابر کم می‌شود.