کارگاه اصول آگاه‌سازی و ارتباطات

Published in ارتباطات سلامت

کارگاه اصول ارتباطاتاین کارگاه به سفارش دفتر جرم و مواد سازمان ملل متحد و ستاد مبارزه با مواد مخدر برای سازمانهای غیردولتی فعال در زمینه درمان، پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد برگزار شد. در این کارگاه  شرکتکنندگان با اصول ارتباطات اقناعی و ارتباطات سلامت آشنا شدند و علاوه بر آن با استفاده از روش‌های یادگیری مشارکتی و فعال مراحل برنامه‌ریزی و کاربرد انواع ارتباطات (بین فردی، گروهی و جمعی) و رسانه‌های مختلف را تمرین و محصولاتی متناسب با اهداف کاربردی خود طراحی کردند. از جمله طراحی بروشور، پوستر را تمرین کردند و اصول طراحی وبسایت را  فراگرفتند.

شرکت‌کنندگان همچنین با اصول روابط عمومی و نحوه تعامل با رسانه‌ها آشنا شدند و تمرین‌هایی در زمینه حمایت‌جویی انجام دادند و کاربرد روشهای مختلف پژوهشی برای  پایش و ارزشیابی برنامه‌های ارتباطی مرور کردند.  این کارگاه با استقبال و مشارکت فعال شرکت‌کنندگان انجام شد و نتایج ارزشیابی پس آزمون نشانگر تأثیر معنی‌دار آموزشها در دانش و نگرش ایشان بود.

 

برنامه این کارگاه در جداول زیر آمده است

روز اول و دوم: پایه های نظری

 

روز اول 6 اسفند 1391

زمان

موضوع

سخنران

 

جلسه اول

 

8:30- 8:20

پیش آزمون

8:40-8:30

خوشامدگویی

جناب آقاي آنتونينو دلئو

8:50-8:40

مقدمه

نماینده محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر

9:30 8:50

معارفه و قوانین کارگاه

جناب آقاي دکتر امید زمانی

11:00- 9:30

ارتباطات و آموزش سلامت

جناب آقاي دكتر نعمت ا... بابايي

11:30-11:00

استراحت

جلسه دوم

13:00- 11:30

سرفصل های اطلاع رسانی مرتبط با مواد

مواد مصرفی و عوارض مستقیم مصرف

ویروس نقص ایمنی و مصرف مواد

خشونت خانگی

درمان وابستگی به مواد و مراکز درمانی

خانواده متاثر از مصرف مواد

پیشگیری از مصرف مواد

سرکار خانم دكتر گلاره مستشاري

14:00-13:00

استراحت و ناهار

جلسه سوم

15:00-14:00

برنامه ریزی ارتباطات و طراحی پیام

جناب آقاي دکتر امید زمانی

15:15-15:00

استراحت

جلسه چهارم

16:25- 15:15

حمایت یابی و بسیج اجتماعی

رفع انگ و تبعیض

جناب آقاي دكتر اميد زماني

16:30-16:25

ارزشیابی روز اول 

روز دوم 7 اسفند 1391

زمان

موضوع

سخنران

8:30 8:20

ارائه گزارش ارزشیابی

جناب آقاي دكتر اميد زماني

جلسه اول

10:00-8:30

ارتباطات، تعاریف و انواع آن

جناب آقاي دکتر هادی خانیکی

10:30-10:00

استراحت

جلسه دوم

12:00-10:30

روابط عمومی و ارتباطات انسانی

سرکار خانم دکتر مهیندخت بروجردی

سرکار خانم مرضیه کوهستانی

13:00-12:00

استراحت و ناهار

جلسه سوم

15:00-13:00

ارتباط با رسانه های گروهی

تولید مواد (بروشور، پمفلت، پوستر، رسانه­هاي الكترونيك)

جناب آقاي دکتر امید زمانی

سرکار خانم مرضیه کوهستانی

15:15-15:00

استراحت

جلسه چهارم

16:15-15:15

پژوهش در ارتباطات سلامت

جناب آقاي دكتر اميد زماني

16:30-16:15

ارزشیابی روز دوم

روز سوم و چهارم: کار و تمرين عملی

 

روز سوم 8 اسفند 1391

زمان

موضوع

سخنران

8:30 8:20

ارائه گزارش ارزشیابی

جناب آقاي دكتر اميد زماني

جلسه اول

10:00-8:30

برنامه ریزی برای یک برنامه  موفق آگاهسازی

10:30-10:00

استراحت

جلسه دوم

12:00-10:30

برنامه ریزی برای یک برنامه  موفق آگاهسازی

جناب آقاي دكتر اميد زماني

13:00-12:00

استراحت و ناهار

جلسه سوم

15:00-13:00

ارتباط با رسانه های گروهی

سرکار خانم دكتر گلاره مستشاري

سرکار خانم مرضیه کوهستانی

15:15-15:00

استراحت

جلسه چهارم

16:30-15:15

حمایت یابی

جناب آقاي دكتر اميد زماني

16:35-16:30

ارزشیابی روز سوم

 

روز چهارم 9 اسفند 1391

زمان

موضوع

سخنران

8:30 8:20

ارائه گزارش ارزشیابی

جناب آقاي دكتر اميد زماني

جلسه اول

10:00-8:30

آگاهسازی در میان كودكان و نوجوانان و جوانان

10:30-:10:00

استراحت

جلسه دوم

12:00-10:30

تهیه بروشور و پمفلت

سرکار خانم دكتر گلاره مستشاري

13:00-12:00

استراحت و ناهار

جلسه سوم

15:00-13:00

تهیه پوستر

جناب آقاي دكتر اميد زماني

15:15-15:00

استراحت

جلسه چهارم

16:30-:15:15

رسانه­هاي الكترونيك

جناب آقاي دكتر اميد زماني

16:45-16:30

ارزشیابی روز چهارم

پس آزمون

‌کارگاه اصول آگاه سازی -معارفه انرژی بخش