ارتباطات برای تأثیر رفتاری چیست؟

Published in ارتباطات سلامت

دکتر اورلد حسین - مبدع متد کمبی Dr Everold Hosein COMBI inventor

ارتباطات برای تأثیر رفتاری (COMBI) یک بسیج اجتماعی است که برای بسیج کردن همه تاثیرات اجتماع و شخصی با هدف انجام رفتارهای شخصی و خانوادگی هدایت می شود. و فرایندی است که با هدف درگیر کردن افراد و خانواده ها در توجه به رفتارهای سالم توصیه شده و برای تشویق به اتخاذ و تداوم آن رفتارها  به صورت استراتژیکی مداخلات ارتباطی متنوعی را باهم در می آمیزد. COMBI درس های زیادی از50 سال آموزش و ارتباطات سلامت را در یک راهبرد معطوف به رفتار و مردم-محور به کار می گیرد. COMBI همچنین از تجربه بخش خصوصی در ارتباطات با مشتری سود میبرد.

این متدولوژی به طور تاثیر گذاری فنون آموزش سلامت، اطلاعات-آموزش-ارتباطات، بسیج اجتماعی، ارتباط با مشتری و تحلیل بازار را باهم درمی آمیزد تا هوشمندانه و به دقت به نتایج رفتاری مشخص برای سلامت هدف گذاری رهنمون شوند.

COMBI تشخیص می دهد که در سلامت هدف نهایی تاثیر رفتاری است؛ کسی کاری انجام بدهد.

همچنین به این مطلب تاکید دارد که: ما به اطلاعات، آموزش، متقاعد شدن، درگیر شدن اجتماع، خیزش اجتماعی، دولت متعهد، و نیز به بینش کاسبکارانه نیازداریم که بر تصمیم گیری و رفتار مشتریان تمرکز کرده برای رفتارهای سالم به کار گرفته می شود.

COMBI با مردم (مشتریان، ذینفعان، مصرف کنندگان-اعضای خانواده) و نیازها (یا خواسته ها یا آرزوها)ی سلامت آنان آغاز می شود و یک تمرکز دقیق بر نتیجه رفتاری مورد انتظار در ارتباط با این نیازها، خواسته ها یا آرزوها دارد. یک مانترای COMBI  عبارت است از: هیچ کاری انجام نده-نه تی شرت تولید کن، نه پوستر، نه پمفلت، تا وقتیکه پیامد رفتاری مطلوبی را مشخص کرده باشی.

COMBI از دانش، فهم و درک مردم از رفتار سالم توصیه شده ریشه می گیرد. "اجتماع/بازار" از همان ابتدا با پژوهش مشارکتی و تحلیل وضعیت صمیمانه درگیر می شود تا رفتارهای توصیه شده را با نیازها، خواسته ها، آرزوهای درک شده پیوند دهد. این تحلیل وضعیت شامل گوش دادن به مردم و آموختن فهم و ادراک آنها از رفتار پیشنهادی ، عواملی که ممکن است اتخاذ رفتار را سخت یا آسان نمایند، احساس آنها از هزینه( زمان، تلاش، پول) مرتبط با درک ایشان از ارزش آن رفتار در زندگیشان  می شود.

سپس مردم در یک بازتاب و تحلیل از رفتارهای سالم پیشنهاد شده از طریق یک آمیزه استراتژیک از 5 حوزه یکپارچه اقدام ارتباطی در موقعیت های متنوع متناسب با وضعیت "بازار"  درگیر می شوند چون که هیچگونه مداخله ارتباطی منفردی جادو نمی کند.

 

  1. روابط عمومی/حمایت یابی/بسیج مدیریتی، برای قراردادن رفتارهای سالم ویژه در صدر توجه افکار عمومی و مدیران اداری/برنامه ریز از طرق رسانه های جمعی: پوشش خبری، گفتگوها، نمایش ها، مصاحبه با چهره ها، میزگردها  وجلسات بحث با گروه های مختلف دولتی و رهبران اجتماعی، ارائه دهندگان خدمت، مدیران؛ بیانیه های رسمی، ملاقات برای جلب مشارکت.
  2. بسیج اجتماعی؛ شامل پژوهش مشارکتی، ملاقات گروه های محلی، رسانه های سنتی، موسیقی، ترانه و رقص، نمایش های خیابانی و محلی، نشریات، پوستر، بروشور، ویدئو ، دیدارهای خانگی
  3. تبلیغات مناسب و پایدار، (به نحوی گسترده، مکرر، شدید، مداوم) از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و سایر رسانه های موجود، به فکر انداختن مردم در بازنگری رفتارهای توصیه شده در برابر هزینه های انجام آن.
  4. فروش شخصی / ارتباطات بین فردی/ مشاوره، در سطح جوامع، در خانه ها و به ویژه در نقاط عرضه خدمت، با ادبیات مناسب و انگیزش های اضافی، و گوش دادن با دقت به نگرانی های افراد و پاسخگویی به آنها.
  5. ترویج در محل خدمت دهی، با تاکید بر فراهمی و دسترسی آسان به راه حل  های مشکلات سلامت. 

کلید طراحی برنامه های  COMBI در کوشش برای رویکرد یکپارچه به انتخاب اقدامات ارتباطی مناسب با رفتارهای مورد انتظار و آمیزه ای خردمندانه از آنها است و نه براین باور که تنها یک نوع از مداخله ارتباطی قدرت مطلق را دارد.