ارتباطات راهبردی

Published in ارتباطات سلامت

P process in strategic communication

براي ارتباطات راهبردي لازم است كه ابتدا راهكاري روشن با اهداف خاص تبيين شود. فرايند P چارچوبي است براي هدايت كارشناسان ارتباطات كه دست اندر كار برنامه ريزي براي ارتباطات راهبردي هستند. اين روش گام به گام به كارشناسان ارتباطات كمك ميكند تا مفاهيم مبهم در بارة تغييرات رفتاري را به برنامه‌هاي راهبردي و مشاركتي با اثرات قابل اندازه گيري بر مخاطبان مورد نظر تبديل نمايند.

از فرايند P براي طراحي برنامه‌هاي ارتباطي استفاده ميكنند، برنامه‌هايي كه موضوع‌هاي بسياري را در برميگيرند مانند تشويق رفتارهاي امن جنسي جهت جلوگيري از انتقال ويروس HIV. افزايش بقا كودكان، كاهش مرگ و مير مادران، انتشار هرچه بيشتر وسايل پيشگيري از بارداري، جلوگيري از سرايت بيماريهاي عفوني، يا بهبود سلامت محيط زيست.

ائتلاف براي ارتباطات سلامت (HPC) به موضوع‌هايي مانند تنظيم خانواده، سلامت مادران، زنده ماندن كودكان، ويروس HIV و بيماري ايدز، و ساير بيماريهاي عفوني مانند مالاريا و سل ميپردازد. برنامه‌هاي HPC به گونه اي طراحي شده اند تا بر سه حوزة اصلي تاثير مثبت بگذارند: بر محيطهاي اجتماعي- سياسي، بر نظامهاي ارائه خدمات بهداشتي، و در ميان جوامع محلي و افراد. فرايند P كليد طراحي ارتباطات راهبردي موفق براي تقويت سلامت عمومي در سراسر جهان است.

فرايند P  كه از سال 1982 بصورتي موفقيت آميز در برنامه‌هاي ارتباطات سلامت در سراسر جهان بكار گرفته شد، در سال 2003 مورد بازنگري قرار گرفته تا هم اهداف HPC را بهتر بيان نمايد و هم پيشرفت‌هاي كلي در زمينة ارتباطات راهبردي را كه طي دهه گذشته بدست آمده بهتر منعكس نمايد.

مشارکت و تقويت ظرفيتها

اين دو مفهوم در بازنگري به چشم ميخورند زيرا براي ساختن يك مشاركت و ائتلاف قوي در سطح بين المللي، ملي و محلي اساسي هستند. هر دو مفهوم براي افزايش تداوم كوششها و نتايج برنامه مهم هستند.

تجزيه و تحليل گسترده

اگرچه تجزيه و تحليل اولين گام است، اما در فرايند بازنگري شده P اولين گام از دو قسمت تحليل وضعيت و تحليل مخاطب/ ارتباطات تشكيل شده است. 

تاكيد بر جوامع محلي و فرايندها

در گام سوم فرايند بازنگري شدة P، نياز به فرايندهاي مشاركتي و تسهيل اقدامات گروهي در پرداختن به موضوع‌هاي بهداشتي مورد تاكيد قرار ميگيرد.

اجرا و پايش

گام چهارم فرايند P مفصل تر است و نشاندهندة اهميت نسبي اين گام در هر برنامه ميباشد.

مديريت و جمع آوري اطلاعات

در فرايند اوليه P، مديريت با اجرا و نظارت همراه بود و در گام چهارم مطرح ميشد. در اين نسخة بازنگري شده، مديريت ديگر منحصرا بخشي از گام چهارم نيست چون مديريت جنبة محوري براي تمام گامها دارد و در تمام مراحل فرايند برنامة ارتباطات مطرح ميشود.

بازگشت به تجزيه و تحليل يا طراحي راهبردي

در فرايند اوليه P، حلقه با متصل كردن گام پنجم- ارزيابي تاثير- به مرحله طراحي بسته ميشد. اما در اين نسخة بازنگري شده، متخصصان، در صورتي كه بخواهند برنامة موجود را گسترش دهند يا بازنگري كنند، ميتوانند ارزيابي تاثير را هم به مرحله طراحي متصل نمايند و يا در صورت طراحي برنامه‌هاي جديد آنرا به مرحله تجزيه و تحليل بازگردانند. 

ادامه مطلب را در بروشور پیوست بخوانید.

منیع اصلی: اینجا

Attachments:
Download this file (P-process.pdf)P-process.pdf[بروشور معرفی فرایند پی - مرکز برنامه های ارتباطی دانشگاه جانز هاپکینز]161 kB